Mở tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng Nhiều người chọn hình thức tiết kiệm gửi ngân hàng vì có lãi suất cố định và ít rủi ro. Đây cũng là một cách tiết