Thời gian giống như tiền trong túi chúng ta chỉ khác biệt là thời gian không thể được lưu trữ. Thời gian tạo ra tiền mà tiền cũng có thể tạo ra thời gian.